×

Wilt u op de hoogte blijven van onze blog?


Beleidsplan Stichting Hoop Haïti

Inleiding

Sinds 2011 is Jacqueline van de Weerd pro deo werkzaam als verpleegkundige in Haïti. Zij is volledig afhankelijk van sponsoring vanuit Nederland. In de Stichting Hoop Haïti hebben we, naast de sponsoring van het werk en levensonderhoud van Jacqueline van de Weerd, ook haar andere projecten in Haïti ondergebracht en we willen  zo mogelijk nieuwe projecten ontwikkelen of andere vrijwilligers ondersteunen.

Missie

‘We leven niet alleen voor onszelf’ is onze leidraad en wij willen dit uitdragen door onze persoonlijke kunde en gaven te gebruiken om anderen te helpen.

Visie

De Stichting Hoop Haïti wil vanuit een sociale en christelijke overtuiging de minderbedeelden zoals de mensen in Haïti helpen en door deze hulp hoop en middelen geven voor een betere toekomst. Deze hulp is persoonlijk en kleinschalig, financieel en/of verpleegkundig, en kan voor korte of lange termijn zijn.

Activiteiten

De Stichting wordt ondersteund door de activiteitencommissie welke als doel heeft geld bijeen te brengen ter ondersteuning van de stichting. Dit doel bereikt men door bijvoorbeeld de verkoop van diverse producten en het organiseren van activiteiten.  Daarnaast is het vinden van vaste (maandelijkse) sponsoren van belang voor een stabiele financiële basis om de diverse projecten te kunnen ondersteunen.

Via de Stichting hopen we deze activiteiten steeds verder te kunnen ontwikkelen en op te zetten. Het babymelkproject zou extra aandacht kunnen krijgen door dit bij een school te introduceren. Het betalen van het schoolgeld voor een schoolkind in Haïti kan wellicht door middel van een jeugdclub vanuit een kerkelijke gemeente. Door de betrokkenheid van  de vrijwilligers daar zijn deze lijnen erg kort en kunnen we deze projecten ook een persoonlijk gezicht geven.

Doel

Doelstelling van de Stichting Hoop Haïti is het bevorderen van hulpverlening in Haïti. Om deze doelstelling te effectueren ondersteunt de Stichting vrijwilligers in Haïti door middel van diensten en geld. Het doel is fondsen en diensten te werven om het mogelijk te maken dat deze vrijwilligers kunnen leven en werken in Haïti.

De via fondsenwerving verkregen middelen worden alleen aangewend ten behoeve van activiteiten gericht op het bevorderen van hulpverlening in Haïti. Naast het ondersteunen van het werk van  de vrijwilligers draagt de Stichting ook zorg voor projecten zoals het betalen van schoolgeld en het inzamelen/uitgeven van babymelkpoeder en hoopt men andere toekomstige projecten op een gestructureerde en inzichtelijke wijze te kunnen organiseren.

Het bestuur

Bij het oprichten van de stichting zijn de volgende bestuursleden benoemd:

Voorzitter                           : mevrouw B.C.C. (Ciska) Borkus – van de Weerd.
Penningmeester              : de heer M.C. (Martijn) Haverkamp
Secretaris                           : mevrouw A. (Adry) van den Brandhof

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden t.b.v. de Stichting.

TOP